รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน

๑ คุณจำนงค์ เกษรพรม นายกสมาคม และฝ่ายการศึกษา
๒ คุณอุดม ธามณี อุปนายกสมาคมคนที่ ๑ ดูแลฝ่ายสลาก
๓ คุณ ธิติชัย ปัญญานาค อุปนายกสมาคมคนที่ ๒ ดูแลด้านดนตรี กีฬา และอาชีพ
4 คุณเชวง สิงอ้าย อุปนายกสมาคมคนที่ ๓ ดูแล ส.อ.ส
๕ คุณสุรพล อินคำ เลขาธิการสมาคม
๖ คุณสุริยัน มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาสมาคม
๗ คุณ ญานิกา อยู่ลือ ผู้ช่วยเลขาสมาคม
๘ คุณถาวร จันกาวี เหรัญยิกสมาคม
๙ คุณ ธนภูมิ แซ่หว่าง ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคม
๑๐ คุณ ทวี จินาจันทร์ นายทะเบียนสมาคม
๑๑ คุณ อนัน ปัญญา ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาคม
๑๒ คุณภารากร คำเดช ประชาสัมพันธ์สมาคม
๑๓ คุณนฤพล อิ่นแก้ว ผู้ช่วยประชาสันพันธ์และฝ่ายเทคโนโลยี
๑๔ คุณสุมิตร ฉัตรธนกฤษ ปฏิคมสมาคม
และ ๑๕ คุณรัชธาน เกตุเรือง ผู้ช่วยปฏิคม
จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับ

วิทยุ bfm 103.25 msz