สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เว็บไซท์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและบริการให้กับสมาชิกของสมาคมและบุคคลทั่วไป

วิทยุ bfm 103.25 msz