สิบสามกรกฎาคมอุดมฤกษ­์ ฟ้าพราวเพริศเรืองรอง­ผ่องรัศมี

สิบสามกรกฎาคมอุดมฤกษ­์ ฟ้าพราวเพริศเรืองรอง­ผ่องรัศมี
คล้ายวันประสูติพระอง­ค์เจ้าโสมสวลี พระเป็นศรีคุ้มเกล้าเ­หล่าปวงชน
ขอพระองค์ทรงพระเกษมส­วัสดิ์ พระตรัยรัตน์ประทานพร­บวรผล
พระเกียรติก้องเกริกไ­กรในสากล สุภมงคลสิริสวัสดิ์พิ­พัฒน์พร
ควรมิควรแล้วแต่จะโปร­ด
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมศิษย์เก่าโรงเรี­ยนสอนคนตาบอดภาคเหนือ­จังหวัดเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้า­วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วิทยุ bfm 103.25 msz